Hạch toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

Mc lc

Li m đu
Phần i: những vấn đ lý lun cơ bn v hch toán tscđhh trong các doanh nghip
i. Khái niệm, đc đim, phân loi và đánh giá tscđhh
1. Khái niệm và đặc điểm của tscđhh
2. Phân loại tscđhh
3. Đánh giá tscđhh
ii. Hạch toán chi tiết tscđhh
1. Tại các bộ phận sử dụng
2. Tại phòng kế toán
iii. Hạch toán tng hp tình hình biến đng tăng, gim tscđhh
1. Hạch toán các nhiệm vụ biến động tăng
2. Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm
iv. Hạch toán sa cha tscđhh
1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên
3. Hạch toán sửa chữa nâng cấp
v. Hạch toán khu hao tscđhh
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán
Phần ii: Thực trạng hạch toán tscđhh ti công ty du lch dch v hà ni toserco
i. Đặc đim kinh tế và t chc b máy qun lý hot đng kinh doanh ti công ty du lch dch v hà ni có nh hưởng đến hch toán tscđhh
1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh
ii. Đặc đim t chc b máy kế toán và b s kế toán ti công ty du lch dch v hà ni toserco
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
iii. Hạch toán chi tiết tscđhh ti công ty du lch dch v hà ni toserco
1. Hạch toán tscđhh tại bộ phận sử dụng
2. Hạch toán chi tiết tscđhh tại bộ phận kế toán
iv. Hạch toán tng hp tscđhh ti công ty du lch dch v hà ni toserco
1. Hạch toán các nghiệp vụ biến động tăng tscđhh
2. Hạch toán các nghiệp vụ biến động giảm
3. Hạch toán sửa chữa tscđhh
4. Hạch toán khấu hao tscđhh
Phần iii: Hoàn thin hch toán tscđhh ti công ty du lch dch v hà ni toserco
i. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tscđhh ti công ty du lch dch v hà ni toserco
ii. Một số giải pháp nhm hoàn thin hch toán tscđhh ti công ty du lch dch v hà ni toserco
1. Đưa phần mềm kế toán mới vào hạch toán tscđhh
2. Bộ tài chính nên thay đổi lại quy định về thời gian sử dụng tscđhh
3. Hạch toán thanh lý tscđhh của công ty nên tác riêng từng trường hợp cụ thể như bộ tài chính quy định
4. Nên hạch toán riêng chi phí lắp đặt khi mua tscđhh qua lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng
5. Giảm bớt thủ tục thanh lý tscđhh để việc hạch toán thanh lý tscđhh được nhanh chóng
Kết luận
Tài liệu tham khảo

 

1 comment

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán

Đây là bài viết tổng hợp các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán đã được đăng trên baocaothuctaptotnghiep.com nhằm giúp các bạn tìm nhanh bài báo cáo theo chủ đề mà mình cần.

  1. Hạch toán Tài sản cố định hữu hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco.
1 comment